maandag 14 september 2015

Groot Europees onderzoek: Mantelzorgen is vaak een eenzame klus

Maar liefst 22 landen en meer dan duizend familieleden deden er mee en deze week werden de resultaten gepresenteerd. Op het ECNP-congres in Amsterdam presenteerde Ypsilons Europese koepel Eufami de resultaten van het Caring for Carers-onderzoek. Zelden zijn de bijdrage van familieleden aan de zorg, de gevolgen voor henzelf, hun behoeften en het gebrek aan steun zo uitgebreid in kaart gebracht. Maar er is ook positief nieuws, leert de publicatie in Ypsilon Nieuws die later deze maand verschijnt.
Zorgen van de mantelzorger - C4C
De website www.caringformentalhealth.org zet op een prachtig vormgegeven wijze de belangrijkste resultaten op een rij. De typische mantelzorger van iemand met een ernstige psychische aandoening is vrouw (80 procent) en 60 jaar oud. De onderzochte groep zorgde gemiddeld al 15 jaar voor hun naaste. Drie kwart van de ondervraagden is vader of moeder, 10 procent partner en 7 procent broer of zus. Gemiddeld besteden ze 22 uur per week aan mantelzorgtaken.
Mantelzorgen is vaak een eenzame klus. Bijna de helft van alle ondervraagden heeft nooit (!) een moment dat ze de mantelzorg even kunnen laten liggen. 36 procent kan in elk geval nog wel die zorg delen met vrienden of familie, maar een net zo grote groep staat er helemaal alleen voor. 1 op de 3 voelt zich eenzaam of geïsoleerd. Voor 55 procent is de grootste zorg dat hun naaste in de toekomst te afhankelijk is van hun mantelzorg. Respijtzorg, waarbij de mantelzorgtaken door een betaalde kracht worden opgevangen, is er slechts voor een schamele 6-8 procent.

Meer innovatie infomele zorg binnen GGz Centraal

Van 14 - 20 september is het de week van de innovatie binnen GGz Centraal. In de berichtgeving daarover kwam ik een ander leuk en verrassend project tegen:

De huidige participatiemaatschappij vraagt om een andere blik op zorg. Onder andere is het zo dat mensen langer thuis blijven wonen en meer zelf moeten regelen. Veelal doen we daarvoor een beroep op één mantelzorger, met als risico dat deze overbelast raakt. Het sociale netwerk van een zorgvrager is vaak vele malen groter dan die ene zoon, dochter of echtgenoot die als mantelzorger optreedt. In onze pilot 'Informele zorg' willen wij cliënten helpen dat sociale netwerk meer te benutten. De cliënt bepaalt zelf wie hij in zijn netwerk wil hebben en op wie hij een beroep wil doen.

Voorwaarde voor een goede benutting van het netwerk van een cliënt is dat er een geschikt instrument en communicatiemiddel komt, waarin allerlei contacten, onder meer met de professional, in het netwerk kan worden opgenomen. Zo is optimale afstemming tussen formele en informele zorg mogelijk. Dat kan van grote toegevoegde waarde zijn bij vroegsignalering van problemen. Onze overtuiging is dat het gebruik van app's en CT-toepassingen complementair zijn aan behandeling en begeleiding.
Het gebruik van zorgondersteunende app’s vormt hierin een eerste stap.

Project 'de naasten betrokken' goes Flevoland (GGz) Centraal!

Na een geslaagd mini-symposium in april j.l. lijkt het belang van naasten betrekken bij de behandeling en zorgverlening van psychiatrische client meer en meer duidelijk te worden.

Daarom is er toestemming verkregen om dit onderwerp binnen Flevoland meer aandacht te gaan geven. Samen met Carlos Croes, klinisch psycholoog sociale psychiatrie, ga ik hiermee aan de slag.

De komende twee maanden gaan we onderzoeken hoe de verschillende afdelingen momenteel naasten betrekken en wat er nog nodig is om dat juist te gaan doen. Carlos heeft zich bij zijn vorige werkplek ook actief bezig gehouden met familie-interventies binnen een FACT-team. Onze beide ervaringen en geschreven documenten gaan we samenvoegen tot 1 beleids- en visiedocument. Dit alles zetten we uiteen in een projectplan welke we in november aanstaande hopen te presenteren aan het management.

Nog een hoop werk te verzetten voor een mooi, belangrijk en nodig onderwerp binnen de GGZ!

GGz inloopspreekuur voor naasten en mantelzorgers in Lelystad


25 september aanstaande is er weer een GGz inloopspreekuur in de Hanzeborg in Lelystad

Mocht je familieleden, naasten en/of mantelzorgers kennen die behoefte hebben aan praten verwijs ze dan naar het inloopspreekuur van Stichting Welzijn & Ypsilon elke laatste vrijdag van de maand. 

Tijd: 10.30-12.00 uur. Locatie: Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201, Lelystad

Meer informatie: website Stichting Welzijn

Generieke module 'Ondersteuning familiesysteem en mantelzorg' in de maak!

Het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz is in samenwerking met het Trimbos Instituut een generieke module aan het ontwikkelen gericht op de ondersteuning van familiesysteem en mantelzorg.

Kwaliteitsontwikkeling GGz
Het netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, voor de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend.

Aanleiding module
Ouders, partners, broers, zussen, vrienden en (volwassen) kinderen van mensen met psychische problematiek spelen vaak een belangrijke rol bij de onderkenning van deze problemen en de behandeling of begeleiding ervan. Daarom kunnen zij van groot belang zijn voor het herstel van de patiënt en zijn zij een onmisbare schakel in de zorg (Bransen e.a., 2014). Tegelijkertijd heeft de betrokkenheid bij iemand met psychische problematiek vaak een grote impact op het familiesysteem en de mantelzorgers zelf.
Daarom is aandacht voor hen nodig, ook vanwege het risico dat zij lopen op overbelasting en emotionele stoornissen. Beoordeling en rangschikking van het bestaande Nederlandse en buitenlandse aanbod voor familieleden en mantelzorgers is belangrijk zodat hulpverleners weten welke effectieve interventies en vormen van samenwerking zij kunnen inzetten.

Voor meer informatie: Website Kwaliteitsontwikkeling GGz

vrijdag 5 juni 2015

Richtsnoer & werkwijze 'de naasten betrokken'

Tijdens het mini-symposium van 23 april j.l. hebben we als projectgroep het resultaat van het project mogen presenteren aan een zaal vol genodigde hulpverleners en andere netwerkcontacten.

Het richtsnoer geeft in het kort weer welke acties ondernomen behoren te worden wanneer een patiënt wel of geen naasten wil betrekken bij zijn of haar behandeling. De werkwijze bij het richtsnoer legt deze acties uitgebreider uit.dinsdag 2 juni 2015

Aanstaande zaterdag het eerste congres "Bondgenoten" schrijf je nu in!

Nog drie dagen en dan is het zover! Het eerste landelijke congres 'Bondgenoten, hoe hulpverleners en familieleden in de ggz kunnen samenwerken'

Je kunt je nu nog inschrijven.

Voor meer informatie en inschrijven zie onderstaande link:

Website Cure en Care Congres